Naam
Stichting Vrienden van het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium
Fiscaal nummer: 8081.69.300
Contactgevens: Eise Eisingastraat 3
8801 KE  FRANEKER
tel. 0517-393070
e-mail: 
info@eisinga-planetarium.nl

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: Dhr. B. Meijering
Secretaris: Mevr. J.M.J. Schoute-Dirkx
Penningmeester: Dhr. W. Broersma

Beleidsplan
Gelden genereren door middel van donaties en schenkingen teneinde deze geldmiddelen beschikbaar te stellen aan het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium ten behoeve van projecten en activiteiten die de instandhouding van dit Planetarium kunnen bevorderen en de expositieruimtes bij dit Planetarium kunnen uitbreiden en optimaliseren. Tevens wordt steun en advies gegeven aan het Planetarium indien dit bevorderlijk is om de doelstelling, t.w. instandhouding te bereiken.

Actueel beleidsplan periode 2023-2024:

De doelstelling van het bestuur is om aankomende twee jaar de lijst met donateurs uit te breiden met vooral ondernemers door zakelijke arrangementen voor bedrijfsondersteuning aan te bieden.

Het bestuur zal na accreditatie door het volledige bestuur deze periode de gelden gebruiken voor:

  • Donateurs- en vriendenbijeenkomst(en) met presentatie(s) en/of lezing(en) gerelateerd aan het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium
  • Nieuwe toekomstige renovaties van o.a. het Van Der Meulen Planetarium
  • Uitbreiding collectie

Doelstelling
Ondersteunen van projecten ten bate van het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium en het uitdragen van de ideeën van dit Planetarium.

Activiteiten
Geldelijke bijdrage voor aanschaf en onderhoud instrumenten en andere voorzieningen van het K.E.E.P.
Het beleggen van een jaarlijkse Vriendendag om de donateurs goed te informeren en betrokken te houden.

Beloningsbeleid
Alle functies zijn vrijwillige functies en kennen geen geldelijke beloning.

Financiële verantwoording
Jaarlijks opstellen van een financieel jaarverslag dat ter beschikking staat van belastingdienst en Kamer van Koophandel.
Financieel verslag 2023 (PDF)

Toelichting op het financieel jaarverslag 2023 Stichting Vrienden van het Planetarium

Activa.
De activa bestaat uit saldi rekeningcourant en een bedrijfsspaarrekening.
Looptijd korter dan 12 maanden.
Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde .

Passiva.
De passiva bestaat louter uit het Eigen vermogen.

Verlies & winstrekening
De inkomstenkant bestaat uit giften en donaties .
Verdere kosten /uitgaven behelzen voornamelijk de aankoop van een zilveren lepel uit de nalatenschap van Eise Eisinga, een speciale uitgave van het jubileumboek uit 1928 en de productie van educatieve doeboekjes over Eise Eisinga en zijn Planetarium.  

Eise Eisingastraat 3
8801 KE Franeker
telefoon 0517 - 393 070
ANBI Gegevens
Vragen of opmerkingen?
info@eisinga-planetarium.nl

Neem contact op
    Met trots mogen wij ons sinds 19 september 2023 UNESCO's Werelderfgoed noemen!
    We can proudly call ourselves UNESCO World Heritage since September 19, 2023!
    Wir sind stolz, dass wir uns seit dem 19. September 2023 UNESCO-Welterbe nennen dürfen.